Thursday, July 19, 2007

Terasul dan KGND (sambungan: edisi ke-3)

Tugasan awda
***

Semenjak dua hari lepas, awda telah disajikan dengan contoh terasul dan kata ganti nama diri ketika bercakap dengan kedua-dua Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Tidak ada tugasan yang disediakan pada kedua-dua entri tersebut. Walau bagaimanapun, ada beberapa pelajar yang 'mahukan' tugasan baharu. Sebagai tugasan pelajar, kali ini diberikan entri baharu. Selamat mencuba!

***

Melalui kemudahan 'komen', pecahkan nama-nama berikut kepada

1. Terasul
2. Gelaran atau pangkat
3. Nama

Caranya seperti berikut.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Contoh jawapan:
1. (Terasul) Kebawah Duli Yang Maha Mulia
2. (Gelaran atau Pangkat) Paduka Seri Baginda Sultan / Sultan dan Yang Di-Pertuan (manakala Negara Brunei Darussalam adalah nama tempat 'bertugas')
(Sultan - Pangkat bagi ayahanda baginda)
3. (Nama) Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam.

Contoh jawapan:
1. (Terasul) Kebawah Duli Yang Maha Mulia
2. (Gelaran atau Pangkat) Paduka Seri Baginda Raja Isteri
(Pengiran Pemancha - Pangkat ayahanda baginda)
3. (Nama) Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Anak Haji Mohamed Alam

Berikut, tuliskan jawapan bagi nama-nama berikut:

A. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
B. Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.
C. Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.
D. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr. Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.
E. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato Lim Jock Seng
F. Yang Mulia Awang Haji Akbar bin Haji Kassim
G. Tuan Yang Terutama Encik George Yeo
H. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

Terima kasih.

16 comments:

9186/01 said...

Ini tugasan awda dan setiap tugasan yang dilaksanakan diberikan markah. Mulai hari ini, pengkomen yang pertama mendapat markah bonus sebanyak 5 (lima) markah. Komen yang dibuat hendaklah menggunakan bahasa Melayu baku sahaja. Cepat sebelum terlambat!

(Untuk pengetahuan pelajar, markah yang dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam penilaian akhir atau peperiksaan).

Anonymous said...

ZiRaH_Hz(L6 SET 2)

A.(Terasul) Duli Yang Teramat Mulia (Pangkat/gelaran)Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda(Nama) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
B. (Terasul)Yang Teramat Mulia(Pangkat/Gelaran) Pengiran Isteri (Nama)Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.
C. (Terasul)Yang Berhormat(Gelaran/pangkat) Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz(Nama) Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.
D. (Terasul)Yang Berhormat (pangkat/gelaran)Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr. (Nama)Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.
E. (Terasul)Yang Berhormat (Pangkat/Gelaran)Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato(Nama) Lim Jock Seng
F. (Terasul)Yang Mulia (Gelaran)Awang (Nama)Haji Akbar bin Haji Kassim
G. (Terasul)Tuan Yang Terutama (Nama)Encik George Yeo
H. (Terasul)Yang Amat Mulia (gelaran/pangkat)Pengiran Anak (Nama)Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

zierra_set3 (L6) said...

A. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah

Terasul: . Duli Yang Teramat Mulia

Gelaran/ pangkat: Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan

Nama: Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah


B. Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.


Terasul: Yang Teramat Mulia

Gelaran/ pangkat: Pengiran Isteri

Nama: Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.


C. Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.

Terasul: Yang Berhormat

Gelaran/ pangkat: Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz

Nama: Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.


D. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr. Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.

Terasul: Yang Berhormat

Gelaran/ pangkat: Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr.

Nama: Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.


E. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato Lim Jock Seng

Terasul: Yang Berhormat

Gelaran/ pangkat: Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato

Nama: Lim Jock SengF. Yang Mulia Awang Haji Akbar bin Haji Kassim

Terasul: Yang Mulia

Gelaran/ pangkat:

Nama: Awang Haji Akbar bin Haji Kassim


G. Tuan Yang Terutama Encik George Yeo

Terasul: Tuan Yang Terutama

Gelaran/ pangkat: Encik

Nama: George YeoH. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

Terasul: Yang Amat Mulia

Gelaran/ pangkat: Pengiran Anak

Nama: Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.Nama: Nurul Izyan Anver
Set 3, Block 4 (BAHASA MELAYU)

Majidah(BM set 2) said...

Jawapan:

A. 1.(Terasul)Duli Yang Teramat Mulia
2.(Gelaran atau pangkat)Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda
3.(Nama)Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah

B. 1.(Terasul)Yang Teramat Mulia
2.(Gelaran atau pangkat)Pengiran Isteri
3.(Nama)Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.

C. 1.(Terasul)Yang Berhormat
2.(Gelaran atau pangkat)Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama
3.(Nama)Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.

D. 1.(Terasul) Yang Berhormat
2.(Gelaran atau pangkat)Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato
3.(Nama)Dr. Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.

E. 1.(Terasul) Yang Berhormat
2.(Gelaran atau pangkat)Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin
3.(Nama)Dato Lim Jock Seng

F. 1.(Terasul) Yang Mulia
2.(Gelaran atau pangkat)Awang
3.(Nama)Haji Akbar bin Haji Kassim

G. 1.(Terasul) Tuan Yang Terutama
2.(Gelaran atau pangkat)Encik
3.(Nama)George Yeo

H. 1.(Terasul) Yang Amat Mulia
2.(Gelaran atau pangkat)Pengiran Anak
3.(Nama)Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

Anonymous said...

Jawapan:

A. 1.(Terasul)Duli Yang Teramat Mulia
2.(Gelaran atau pangkat)Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda
3.(Nama)Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah

B. 1.(Terasul)Yang Teramat Mulia
2.(Gelaran atau pangkat)Pengiran Isteri
3.(Nama)Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.

C. 1.(Terasul)Yang Berhormat
2.(Gelaran atau pangkat)Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama
3.(Nama)Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.

D. 1.(Terasul) Yang Berhormat
2.(Gelaran atau pangkat)Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato
3.(Nama)Dr. Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.

E. 1.(Terasul) Yang Berhormat
2.(Gelaran atau pangkat)Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin
3.(Nama)Dato Lim Jock Seng

F. 1.(Terasul) Yang Mulia
2.(Gelaran atau pangkat)Awang
3.(Nama)Haji Akbar bin Haji Kassim

G. 1.(Terasul) Tuan Yang Terutama
2.(Gelaran atau pangkat)Encik
3.(Nama)George Yeo

H. 1.(Terasul) Yang Amat Mulia
2.(Gelaran atau pangkat)Pengiran Anak
3.(Nama)Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

Rusydiah set 2 said...

A.(Terasul) Duli Yang Teramat Mulia (Gelaran atau pangkat)Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Nama)Haji Al-Muhtadee Billah ibni (Terasul)Kebawah Duli Yang Maha Mulia (Gelaran atau pangkat)Paduka Seri Baginda Sultan (Nama)Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
B. (Terasul)Yang Teramat Mulia (gelaran atau pangkat)Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.
C. (Terasul)Yang Berhormat (Gelaran atau pangkat)Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz (Nama)Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.
D. (Terasul)Yang Berhormat (Gelaran atau pangkat)Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr. (Nama)Awang Haji Abdul Rahman bin (Gelaran atau pangkat)Dato Setia (Nama)Haji Mohammad Taib.
E. (Terasul)Yang Berhormat (gelaran atau pangkat)Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato (Nama)Lim Jock Seng
F. (Terasul)Yang Mulia (Nama)Awang Haji Akbar bin Haji Kassim
G. (Terasul))Tuan Yang Terutama (Nama)Encik George Yeo
H. (Terasul)Yang Amat Mulia (gelaran atau pangkat)Pengiran Anak (nama)Khairul Khalil bin (gelaran atau pangkat)Pengiran (nama)Syed Haji Jaafari.

Rusydiah set 2

daus set 2 said...

A. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
=(terasul)-Duli Teramat Mulia
=(gelaran)-Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda
=(nama)-Haji A; Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.

B. Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.
=(terasul)-Yang Teramat Mulia
=(gelaran)-Pengiran Isteri
=(nama)- Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.

C. Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.
=(terasul)-Yang Berhormat
=(gelaran)-Pehin Jawatan Luar Pakerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz
=(nama)-Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.

D. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr. Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.
=(terasul)-Yang Berhormat
=(gelaran)-Pehin Orang Kaya Lela Sato Seri Setia Pehin Dato Dr.
=(nama)-Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.

E. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato Lim Jock Seng
=(terasul)-Yang Berhormat
=(gelaran)-Pehin Orang Kaya Pakerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato
=(nama)-Lim Jock Seng

F. Yang Mulia Awang Haji Akbar bin Haji Kassim
=(terasul)-Yang Mulia
=(gelaran)-……
=(nama)-Awang Haji Akbar bin Haji kassim

G. Tuan Yang Terutama Encik George Yeo
=(terasul)-…….
=(gelaran)-Tuan Yang Terutama
=(nama)-Encik George Yeo

H. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.
=(terasul)-Yang Amat Mulia
=(gelaran)-Pengiran Anak
=(nama)-Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

daus set 2 said...

permulaan saya memang susah.. tapi saya akan buat yang terbaik, sehingga saya jadi yang terbaik...

rafiah set 2 said...

Duli Yang Teramat Mulia- terasul
Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda-gelaran atau pangkat
Haji Al-Muhtadee Billah-nama
Kebawah Duli Yang Maha Mulia-terasul
Paduka Seri Baginda sultan-gelaran atau pangkat
Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah-nama

Yang Teramat Mulia-terasul
Pengiran Isteri-gelaran atau pangkat
Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar-nama

Yang Berhormat-terasul
Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama-gelaran atau pangkat
Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.-nama

Yang Berhormat-terasul
Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr.-pangkat atau nama Awang Haji Abdul Rahman-nama
Dato Setia-gelaran atau pangkat
Haji Mohammad Taib-nama

Yang Berhormat-Terasul
Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato-Gelaran atau pangkat Lim Jock Seng-Nama

Yang Mulia-Terasul
Awang Haji Akbar bin Haji Kassim-Nama

Tuan Yang Terutama-Terasul
Encik George Yeo-Nama

Yang Amat Mulia-Terasul
Pengiran Anak-Gelaran atau pangkat
Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari-Nama

wanset 5 said...

A. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah

* terasul- Duli yang teramat mulia
`* gelaran- Paduka seri pengiran muda mahkota
* nama- pengiran muda haji al muthadee billah ibni kebawah duli yang
Maha mulia paduka seri baginda sultan haji hassanal bolikah muizzaddin
Waddaulah.

B. Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.

• terasul- Ynag teramat Mulia
• gelaran- pengiran isteri
• nama- Azrinaz binti hakim Mazhar

C. Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.

• terasul- yang berhormat pehin
• gelaran- jawatan luar pekerma
• nama- raja dato seri utama dr. ustaz haji awing mohd. Zain bin haji serudin.

D. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr. Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.

• terasul – Yang berhormat
• gelaran- pehin orang kaya
• nama- seri lela dato seri setia pehin dato dr awang haji abdul rahman

E. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato Lim Jock Seng

• terasul- yang berhormat
• gelaran- pehin orang kaya pekerma
• nama- dato seri setia pehin dato lim jock seng

F. Yang Mulia Awang Haji Akbar bin Haji Kassim

• terasul- yang mulia
• nama- awang haji akhbar bin haji kassim

G. Tuan Yang Terutama Encik George Yeo

• terasul- tuan
• gelaran- yang terutama
• nama- encik george yeoH. Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

Terasul- yang amat mulia
Nama- pengiran anak khairul khalil bin pengiran syed haji j

Syahirah_Set 6 said...

jawapan:
1.(Terasul)Duli Yang Teramat Mulia
(Pangkat/gelaran)Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda
(Nama)Haji Al-Muhtadee Billah ibni kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
2.(Terasul)Yang Teramat Mulia
(Pangkat/gelaran)Pengiran Isteri
(Nama)Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.
3.(Terasul)Yang Berhormat
(Pangkat/gelaran)Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr.Ustaz
(Nama)Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.
4.(Terasul)Yang Berhormat
(Pangkat/gelaran)Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr.
(Nama)Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.
5.(Terasul)Yang Berhormat
(Pangkat/gelaran)Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato
(Nama)Lim Jock Seng
6.(Terasul) Yang Mulia
(Gelaran)Awang
(Nama) Haji Akbar bin Haji Kassim
7.(Terasul)Tuan Yang Terutama
(Nama) Encik George Yeo.
8.(Terasul)Yang Amat Mulia
(Pangkat/gelaran)Pengiran Anak
(Nama)Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari

Syahirah_Set 6 said...

saya hanya mampu membuat yang sebaik mungkin.

Saiful (set 3) said...

A. (Terasul)Duli Yang Teramat Mulia (Gelaran)Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Nama)Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
B. (Terasul)Yang Teramat Mulia (Gelaran)Pengiran Isteri (Nama)Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.
C. (Terasul)Yang Berhormat (Gelaran)Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama (Nama)Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.
D. (Terasul)Yang Berhormat (Gelaran)Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato (Nama)Dr. Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.
E. (Terasul)Yang Berhormat (Gelaran)Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato (Nama)Lim Jock Seng
F. (Terasul)Yang Mulia (Nama)Awang Haji Akbar bin Haji Kassim
G. (Terasul)Tuan Yang Terutama Encik (Nama)George Yeo
H. (Terasul)Yang Amat Mulia (Gelaran)Pengiran Anak (Nama)Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

Adi (L6 Set 2) said...

A.(Terasul) Duli Yang Teramat Mulia.
(gelaran) Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda.
(nama) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha MUlia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Wddaulah.

B. (terasul) Yang Teramat Mulia
(Gelaran) Pengiran Isteri
(nama) Azrina Mazhar binti Hakim Mazhar.

C. (terasul) Yang Berhormat
(Gelaran) Pehin jawatan Luar Pekerma Raja Seri Utama Seri Dr. Ustaz
(nama) Haji Awang Mohd Zain bin Haji Serudin.

D. (terasul) Yang Berhormat
(gelaran) Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin Dato Dr.
(nama) Awang Haji Abdul Rahman bin Data Setia Haji Mohammad Taib.

E. (terasul) Yang Berhormat
(gelaran) Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Seri Setia Pehin Dato
(nama) Lim Jock Seng.

F. (Terasul) Yang Mulia
(nama) Awang Haji Akhbar bin Haji Kassim.

G. (terasul) tuan Yang Terutama
(nama) Encik George Yeo.

H. (terasul) Yang Amat Mulia
(gelaran) Pengiran Anak
( Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.

Azri_L6_SET_2 said...

A.1)Terasul = Duli Yang Teramat Mulia.
2)Gelaran atau pangkat = Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota.
3)Nama = Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

B.1)Terasul = Yang Teramat Mulia
2)Gelaran atau pangkat = Pengiran Anak Isteri
3)Nama = Azrinaz Mazhar Binti Hakim Mazhar

C.1)Terasul = Yang Berhormat 2)Gelaran atau pangkat = Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja
Dato Seri Utama Dr.Ustaz
3)Nama = Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin

D.1)Terasul = Yang Berhormat 2)Gelaran atau pangkat = Pehin Orang Kaya Seri Lela
Dato Seri Setia Pehin Dato Dr.
3)Nama = Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Mohammad Taib

E.1)Terasul = Yang Berhormat
2)Gelaran atau pangkat = Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin Dato
3)Nama = Lim Jock Seng

F.1)Terasul = Yang Mulia
2)Gelaran atau pangkat = 3)Nama = Awang Haji Akbar bin Haji Kassim


G.1)Terasul = Tuan
2)Gelaran atau pangkat = Yang Terutama
3)Nama = Encik George Yeo

H.1)Terasul = Yang Amat Mulia
2)Gelaran atau pangkat =
3)Nama = Pengiran Anak Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari

choy_set 2 said...

A.(Terasul) Duli Yang Teramat Mulia
(Gelaran dan pangkat) Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota
(Nama)Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

B.(Terasul) Yang Teramat Mulia
(Gelaran dan pangkat) Pengiran Isteri
(Nama) Azrinaz Mazhar binti Hakim Mazhar.

C.(Terasul) Yang Berhormat
(Gelaran dan pangkat) Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama
(Nama) Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin.

D.(Terasul) Yang Berhormat
(Gelaran dan nama) Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Pehin
(Nama) Dato Dr. Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohammad Taib.

E.(Terasul) Yang Berhormat
(Gelaran dan pangkat) Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Pehin
(Nama) Dato Lim Jock Seng

F.(Terasul) Yang Mulia
(Nama) Awang Haji Akbar bin Haji Kassim

G.(Gelaran dan pangkat) Tuan Yang Terutama
(Nama) Encik George Yeo

H.(Terasul) Yang Amat Mulia
(Gelaran dan pangkat) Pengiran Anak
(Nama) Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari.