Wednesday, November 14, 2007

Terima kasih?

Betulkah ucapan terima kasih ini?

Contoh ayat yang selalu kita dengar dalam siaran berita rangkaian televisyen tempatan:

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kebawah Duli Sultan...

Setentunya, ucapan-ucapan ini lebih beradat jika ia digantikan dengan ayat:

Saya ingin merakamkan ucapan menjunjung kasih setinggi-tingginya ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan...

Kenapa?
Hal ini kerana frasa 'terima kasih' tidak sesuai digunakan untuk ditujukan kepada kerabat diraja. Mulai hari ini, gunakanlah frasa 'menjunjung kasih' jika ucapan 'terima kasih' itu ditujukan kepada keluarga diraja (dan mungkin kepada golongan pengiran).

No comments: